Uppgift

Nykterhetshistoriska Sällskapet, bildat av Förbundet Mot Droger, IOGT-NTO, IOGT-NTOs Juniorförbund, Motorförarnas Helnykterhetsförbund, Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet, Nykterhetsrörelsens Scoutförbund, Svenska Frisksportförbundet, Sveriges Akademikers Nykterhetsförbund, Sveriges Blåbandsförbund, Sveriges Lärares Nykterhetsförbund, Tempel Riddare Orden, Ungdomens Nykterhetsförbund, Vita Bandet och Våra Gårdar den 7 oktober 2014, är en sammanslutnng av fysiska och juridiska personer med uppgiften att för nuvarande och kommande generationer beskriva och levandegöra nykterhetssträvandenas – här avses såväl alkohol som narkotika – historia och kulturhistoria i Sverige och i andra länder samt belysa den roll dessa nykterhetssträvanden spelat för utvecklingen av samhället.

I begreppet nykterhetssträvanden ingår allt det som enskilda människor och sammanslutningar arbetat med för att skapa det bättre samhället, ett samhälle fritt från droger. I dessa strävanden ingick arbete för demokrati, för fred och broderskap mellan folken, social verksamhet, folkbildning i vid mening, fysisk aktivitet liksom skapandet av ett sunt nöjesliv där bland annat medlemmarnas egna insatser inom sång, musik och teater uppmuntrades.

Till Nykterhetshistoriska Sällskapets uppgifter hör även att fungera som en brygga mellan nykterhetssträvandena och akademisk forskning, att uppmuntra och i mån av resurser möjliggöra forskning inriktad på det som ligger inom Nykterhetshistoriska Sällskapets intresseområde.

I sammanfattad form, dock utan att denna innefattar alla Nykterhetshistoriska Sällskapets intresseområden, är det folkrörelsehistoria, folkbildning och drogpolitik som utgör kärnområden.

Medlemskap beviljas den som är beredd att stödja Nykterhetshistoriska Sällskapets syften.