Stadgar

Antagna vid konstituerande möte den 7 oktober 2014

§ 1 Nykterhetshistoriska Sällskapets uppgift

Nykterhetshistoriska Sällskapet är en ideell förening. Föreningens uppgift är att dels genom egen verksamhet, dels genom att stimulera organisationer och enskilda personer att för nuvarande och kommande generationer bevara och levandegöra nykterhetssträvandenas historia och kulturhistoria i Sverige och utomlands. Uppgiften omfattar såväl alkohol som narkotika.

Nykterhetshistoriska Sällskapet har även till uppgift att stimulera alla former av forskning kring de ändamål som angivits ovan.

§ 2 Medlemskap

Fysiska och juridiska personer, som är intresserade av att stödja eller medverka i Nykterhetshistoriska Sällskapets arbete som anges i §1, kan av styrelsen beviljas medlemskap.

§ 3 Årsmöte

Årsmöte hålls senast under april månad. Vid detta behandlas verksam­hetsberättelse och revisionsberättelse samt beslutas om ansvarsfrihet för styrelsen. Vid årsmötet fastställes även budget och avgifter för det kommande året. Vidare företas de i stadgarna föreskrivna valen samt beslutas om arvoden.

Kallelse till årsmöte utsändes senast tre veckor i förväg.

§ 4 Beslutsordning

Varje ansluten organisation äger rätt att på årsmötet låta sig representeras av ett ombud som i likhet med varje enskild medlem äger en röst.

Beslut i sakfrågor fattas med enkel majoritet och genom öppen omröstning, såvida inte sluten röstning begärs. Vid lika röstetal fäller mötesordföranden utslaget. I händelse av lika röstetal vid personval sker avgörande genom lottning.

Om så begärs ska personval ske med slutna sedlar.

§ 5 Styrelse

Nykterhetshistoriska Sällskapets styrelse består av minst fem ordinarie ledamöter. Mandattiden för dessa är två år. Ordförande väljs särskilt. Styrelsen bestämmer själv sin arbetsordning.

Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av ledamöterna är närvarande.

§ 6 Revisorer

Årsmötet väljer två revisorer och en revisorssuppleant. Mandattiden för dessa är ett år.

§ 7 Ändring av stadgarna

Nykterhetshistoriska Sällskapet stadgar kan ändras endast genom beslut av årsmöte. För sådant beslut krävs tre fjärdedels majoritet.

§ 8 Nykterhetshistoriska Sällskapets upplösning

Beslut om upplösning ska fattas av årsmöte och med tre fjärdedels majoritet av de vid mötet närvarande röstberättigade. Förslag från medlemmar om Nykterhetshistoriska Sällskapets upplösning ska skriftligen inlämnas till styrelsen senast två månader före årsmötet.

I händelse av Nykterhetshistoriska Sällskapets upplösning överlämnas alla dess handlingar och övriga tillgångar till den eller de organisationer varom beslut fattas vid det möte då beslut om upplösning fattas.