Bli medlem

Nykterhetshistoriska Sällskapet bildades den 7 oktober 2014, och är en sammanslut­ning av fysiska och juridiska personer som för nuvarande och kommande generatio­ner vill beskriva och levandegöra nykterhetssträvandenas – här avses såväl alkohol som narkotika – historia och kulturhistoria i Sverige och i andra länder samt belysa den roll de spelat för utvecklingen av samhället.

Medlemskap i NHS beviljas den som är beredd att stödja Nykterhetshistoriska Sällskapets syften. Beslut om medlemskap fattas av styrelsen.

Medlemsavgiften är 150 kr/år för såväl fysiska personer som mindre juridiska personer (till exempel lokala föreningar och distrikt).

För riksorganisationer är avgiften 500 kronor/år.

Årsavgiften sätts in på bankgiro 603-4995. Kom ihåg att ange namn på betalaren.

Ingen årsavgift behöver erläggas förrän det år medlemmen fyller 26 år.