Finansieringen av verksamheten

Den 17 september hölls en föreläsning inom ramen för det goda samtalet (Facebook-event). Utifrån personliga berättelser belystes en viktig inkomstkälla för nykterhetsrörelsens verksamhet, nämligen den som de kvinnliga medlemmarna stod för: Finansiering av lokal verksamhet, barnkolonier och till och med hur kvinnors handarbete räddade män från konkurs. Föreläsningen var ca 49 minuter lång och spelades in; se den på Sobernet Play.

Det goda samtalet den 5 november

”Det måste bli annat av” sa Bergström, Eklund och Lannerdahl, och lade grunden till den moderna nykterhetsrörelsen.

En berättelse om hur tre organisationer under loppet av några år blev den dominerande kraften bland de svenska folkrörelserna. Bertil Lindberg delar med sig av sin rika kunskap. Kom, ställ frågor och delta i samtalet.

Torsdagen den 5 november 2015 kl.18.30 IOGT-NTO gården, Klara Södra Kyrkogata 20 i Stockholm. Vi serverar kaffe och te, smörgåsar till självkostnadspris. Anmäl dig senast den 2 november till Bertil Lindberg berlindberg@gmail.com eller 08 631 05 63. Glöm inte att beställa en smörgås om du önskar det!

Arrangeras i samarbete med NBV. Se gärna Facebook-eventet!

Sveriges första studieförbund bildades inom nykterhetsrörelsen

IOGT:s storloge höll sitt årsmöte i Göteborg den 2-6 juli 1894.

På årsmötets sista dag, fredagen den 6 juli, togs frågan upp om att införa utbildningar för medlemmarna, så kallade studiekurser. En utredning hade gjorts och utredningsgruppen hade besökt USA och England för att hitta utbildningsformer. En presentation av förslaget att inrätta studiekurser hade under årsmötet beretts av Litteraturkommitten. Organisationen IOGT var nu 15 år och växte så det knakade. Sveriges breda befolkning hade en enorm bildningstörst och organisationens ledning hade länge diskuterat att det behövdes en utbildning av medlemmarna för att kampen för demokrati och ett totalförbund av alkohol skulle kunna genomföras. Med utbildade medlemmar skulle man kunna påverka i beslutande församlingar, var tanken.

Under förmiddagssessionen (pågick från kl. 8 till kl. 13) presenterades flera motioner och förslag. Årsmötet beslutade bifalla ett avslagsyrkande för att inrätta en talarskola. Frågan om medlemstidningen Reformatorn skulle bli en dagstidning hänsköts till finanskommittén. Så gjorde årsmötet också med förslaget till inrättandet av studiekurser tillsammans med en skrivelse angående svenska medverkan nykterhetsutställningen i Chicago.

Under kvällssessionen beslöts, i enlighet med finanskommitténs förslag, att bevilja 250 kronor för att bedriva studiekurser efter den modell som föreslogs. Men herr Hylander föreslog avslag. I omröstningen vann kommitténs förslag med 333 röster mot 41.

Därefter valdes enhälligt Johan Bergman till studiedirektor.

Till styrelse valdes, Edward Wavrinsky, Oskar Petersson, Johan Ahlén och Alfred Alström. Till ersättare valdes Anders Persson och U.A. Rinander.

Så började den nya folkrörelsen använda folkbildningen som sitt redskap i kampen för ett bättre samhälle.

Studiekurserna lades upp efter samma modell som i skolan. Lektioner hölls i t.ex. svenska, matematik, engelska, samhällskunskap och nykterhetskunskap under kvällarna. De pågick hela året, kväll efter kväll, vecka efter vecka. Däremellan höll logen sin ordinarie veckomöten. Det ställdes stora krav på deltagare och lärare. Men det skulle ta fram till Storlogens möte 1902 i Stockholm, med Oscar Olsson motion, innan studiecirkeln togs in som ett bättre alternativ till Studiekurserna. Då flyttades fokus från grundläggande utbildning till folkbildning.

Under det följande Storlogemötet 1895 kom frågan åter upp. Först hade revisorerna påtalat att det saknades verifikationer för hur de 250 kronorna använts. Men senare beviljades ett nytt årsanslag på 250 kronor till verksamheten. Studieförbundets verksamhet bedrevs alltså med enbart bidrag från den egna organisationen.

Åke Marcusson

Helnykterhetstankens vagga

Nykterhetshistoriska Sällskapets Bertil Lindberg har forskat kring vad som hände med IOGT:s grundare i Sverige – Olof Bergström. I samarbete med NBV anordnades föreläsningen ”Nykterhetstankens vagga”, om hur idén om nykterhet (eller kanske behovet av) växte till en folkrörelse som spreds ut över världen och så småningom också landade i Sverige. Föreläsningen är 45 minuter lång och finns inspelad, tillgänglig på NBV:s webbplats.