När IOGT-NTO var nära att hamna i karusellen

Det runda huset mitt i Slussen, och den anslutande lokalen som fått namnet Kolingsborg, får stor uppmärksamhet just nu. Vandalisering kallar en del det som händer medan andra menar att det är nödvändigt att skapa ett nytt trafiksystem och en effekt av detta blir bl a att det runda huset på Slussplan kommer att rivas.

Diskussionen om just detta överlåter jag med varm hand åt andra. Jag vill endast påminna om att det kunde blivit så att IOGT-NTO bokstavligt talat kunde ha stått mitt i den här smeten.

Låt oss backa tillbaka i tiden.

Stockholms stad bestämde sig på 1960-talet för att modernisera delar av Vasagatan och en effekt av detta blev att IOGTs högborg på Vasagatan 9 revs. Planer fanns då att tillsammans med försäkringsbolaget Ansvar bygga ett nytt hus som kunde inrymma IOGT-NTOs kansli och ett hotell i kvarteret Oxen på Oxtorgsgatan i city.

Ansvar backade så småningom ur med motiveringen att det fanns för många hotell i Stockholm. Då uppstod först för IOGT och sedan för IOGT-NTO ett problem som det skulle ta lång tid att reda ut. I sig var detta märkligt med tanke på att IOGTs och sedermera IOGT-NTOs förbundsordförande hette Olof Burman, som var en av dem i Stockholm som hade de bästa kontakterna med stadsförvaltningen och den mäktige Hjalmar Mehr. Samma villrådighet rådde under Rolf Perssons första tid som ordförande.

När jag åter kom in i bilden som kanslichef hösten 1974 var kansliet inrymt i ohälsosamma och otrivsamma lokaler på Dalagatan 60. Kansliet låg ovanpå en bilverkstad – Philipssons – och med ett garage som granne.

Jag vantrivdes från första stund. Det fanns nog endast en som i än högre grad avskydde lokalerna och det var chefen för Sober Förlag, Åke Isling. Jag tror inte att det gick någon dag utan att Åke, och för den delen även andra i personalen, talade om för mig att det var nödvändigt att komma bort från Dalagatan 60. Hur någon hade kommit på idén att flytta dit är svårt att förstå.

Fastigheten Vasagatan 9 hade inte ägts av IOGT utan av den ekonomiska föreningen Godtemplarordens Byggnadsförening  u p a, som i och för sig var IOGTs men en egen juridisk person. För förvärv av ett nytt hus krävdes att byggnadsföreningen svarade för kapitalet. Till saken hör att byggnadsföreningen gjorde inga ansträngningar i den vägen. Det blev därför så att när jag efter fyra år återvände till kansliet som chef fick jag i lokalfrågan ta vid ungefär där jag hade slutat 1970. Det här var under den tid då landet hade en hög inflation. Effekten av detta blev helt följdriktigt att kapitalet byggnadsföreningen förfogade över krympte dramatiskt i värde under de år som gick med pengarna placerade i bank.

Bland de märkliga fastigheter – och det blev en hel del sådana – som jag, och oftast ekonomichefen Sven Erik Rosander, besökte och undersökte hör nog det runda huset i Slussenkarusellen till det allra märkligaste.

Jag kan inte erinra mig hur jag fick nys om att fastigheten var till salu. Ägare tror jag var Hamnförvaltningen. Fastigheten inspekterades och jag kommer ihåg att det var två  saker som överraskade. Den ena var att nästan ingenting hördes av trafiken utanför. Förklaringen var att när landet gick över till högertrafik 1967 – slussen var byggd så att den kunde användas i såväl vänster- som högertrafik – så innebar det att bilarna därefter rullade av sig själva runt huset till skillnad från före 1967, då de gasade för att komma upp för backen och runt huset. Att öppna fönstren var inte att tänka på om det ens var fysiskt möjligt.

Den andra överraskningen var att till huset hörde vad jag nu minns kallades utropslokalen. Det var en stor med gult kakel beklädd sal, där varje morgon stuvarna, med stuvarbasen stående på något som liknade en predikstol, tilldelades de jobb som var tillängliga i Stockholms hamn. Till denna lokal kom man via en dörr i det runda huset.

Det blev inget förvärv.

En annan fastighet som vi tittade på var belägen på andra sidan vattnet, mitt emot det runda huset vid Slussplan. Ej heller det köpet blev av och det kanske var bra så. Hur skulle vi ha förklarat att på baksidan av huset låg Södra Dryckesgränd? Det egentliga skälet till att det inte blev något köp var att det var ett för stort projekt för oss.

Vi får se om jag vid något tillfälle kan ta mig samman och skriva den historik som jag i stort sett har underlag till och som gäller hur IOGTs, NTOs och sedermera IOGT-NTOs organisationer  flyttade runt i den kungliga huvudstaden med början för IOGT på 1920-talet på Drottninggatan 55 i Stockholm.

Visste ni förresten att IOGTs Scoutförbund under ett antal år hade sitt högkvarter i en av SJ ägd barack på Östra Järnvägsgatan? Alltså mitt i Stockholm och precis utmed det staket på vars andra sida var de järnvägsspår som ledde till Centralstationen. Det var endast ett stycke bakom där IOGT och även det av IOGT ägda Eklunds och Vasatryck hade sina lokaler på Vasagatan 9.

Bertil Lindberg

Sveriges första studieförbund bildades inom nykterhetsrörelsen

IOGT:s storloge höll sitt årsmöte i Göteborg den 2-6 juli 1894.

På årsmötets sista dag, fredagen den 6 juli, togs frågan upp om att införa utbildningar för medlemmarna, så kallade studiekurser. En utredning hade gjorts och utredningsgruppen hade besökt USA och England för att hitta utbildningsformer. En presentation av förslaget att inrätta studiekurser hade under årsmötet beretts av Litteraturkommitten. Organisationen IOGT var nu 15 år och växte så det knakade. Sveriges breda befolkning hade en enorm bildningstörst och organisationens ledning hade länge diskuterat att det behövdes en utbildning av medlemmarna för att kampen för demokrati och ett totalförbund av alkohol skulle kunna genomföras. Med utbildade medlemmar skulle man kunna påverka i beslutande församlingar, var tanken.

Under förmiddagssessionen (pågick från kl. 8 till kl. 13) presenterades flera motioner och förslag. Årsmötet beslutade bifalla ett avslagsyrkande för att inrätta en talarskola. Frågan om medlemstidningen Reformatorn skulle bli en dagstidning hänsköts till finanskommittén. Så gjorde årsmötet också med förslaget till inrättandet av studiekurser tillsammans med en skrivelse angående svenska medverkan nykterhetsutställningen i Chicago.

Under kvällssessionen beslöts, i enlighet med finanskommitténs förslag, att bevilja 250 kronor för att bedriva studiekurser efter den modell som föreslogs. Men herr Hylander föreslog avslag. I omröstningen vann kommitténs förslag med 333 röster mot 41.

Därefter valdes enhälligt Johan Bergman till studiedirektor.

Till styrelse valdes, Edward Wavrinsky, Oskar Petersson, Johan Ahlén och Alfred Alström. Till ersättare valdes Anders Persson och U.A. Rinander.

Så började den nya folkrörelsen använda folkbildningen som sitt redskap i kampen för ett bättre samhälle.

Studiekurserna lades upp efter samma modell som i skolan. Lektioner hölls i t.ex. svenska, matematik, engelska, samhällskunskap och nykterhetskunskap under kvällarna. De pågick hela året, kväll efter kväll, vecka efter vecka. Däremellan höll logen sin ordinarie veckomöten. Det ställdes stora krav på deltagare och lärare. Men det skulle ta fram till Storlogens möte 1902 i Stockholm, med Oscar Olsson motion, innan studiecirkeln togs in som ett bättre alternativ till Studiekurserna. Då flyttades fokus från grundläggande utbildning till folkbildning.

Under det följande Storlogemötet 1895 kom frågan åter upp. Först hade revisorerna påtalat att det saknades verifikationer för hur de 250 kronorna använts. Men senare beviljades ett nytt årsanslag på 250 kronor till verksamheten. Studieförbundets verksamhet bedrevs alltså med enbart bidrag från den egna organisationen.

Åke Marcusson

Helnykterhetstankens vagga

Nykterhetshistoriska Sällskapets Bertil Lindberg har forskat kring vad som hände med IOGT:s grundare i Sverige – Olof Bergström. I samarbete med NBV anordnades föreläsningen ”Nykterhetstankens vagga”, om hur idén om nykterhet (eller kanske behovet av) växte till en folkrörelse som spreds ut över världen och så småningom också landade i Sverige. Föreläsningen är 45 minuter lång och finns inspelad, tillgänglig på NBV:s webbplats.

Nykterhet, kultur och folkförbrödring

Den svenska nykterhetsrörelsen rymmer en rik och mångfacetterad historia. Det nybildade Nykterhetshistoriska sällskapet vill bidra till att sprida intresse och kunskap om nykterhetsrörelsens historia.

Det finns många ingångar och spännande berättelser att dela. Hur nykterhetstanken slog rot, föreningsbildandet, namnskick, demokrati- och folkbildningsarbete, kulturverksamhet och lokalerna. Välkommen att följa oss!